ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Reyntje de vos met ondernemingsnummer 0790.957.497 en maatschappelijke zetel te Geneverpiete 12, 8460 Oudenburg (hierna ‘de verkoper’ genoemd). Reyntje de vos heeft als BTW-nummer BE 0790.957.497 en als IBAN BE27 3632 2593 5773. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Reyntje de vos wordt geplaatst via www.reyntjedevos.be

 

De webshop van Reyntje de vos werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden.

 

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

 

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantenservice.

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

 

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

 

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

Levering is voorlopig enkel mogelijk in de landen van de Europese Economische ruimte. Voor leveringen buiten de Europese Economische ruimte kan contact opgenomen worden met de klantenservice.

 

De levering van het bestelde artikel gebeurt door B-Post op het door de klant opgegeven adres. Voor klanten met postcode 8460 kan de levering ook gratis gebeuren door de verkoper.

 

De verkoper neemt de verzendingskosten op zich indien de bestelling minder bedraagt dan €75 in België en Nederland. Voor een verzending naar andere landen worden altijd verzendingskosten aangerekend.

 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling, afhankelijk van de plaats van levering. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

Conform de artikels VI 47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

 

De klant kan het artikel binnen de 14 kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan in een gesloten verpakking samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Reyntje de vos, Geneverpiete 12, 8460 Oudenburg. In het geval van beschadiging van de goederen staat de klant in voor de waardevermindering.

 

Voor elke terugzending, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

 

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in een gesloten verpakking bevindt.

 

Aan de retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

 

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

Het retourformulier vind je op volgende website: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Retouradres:

Reyntje de vos

Geneverpiete 12

8460 Oudenburg

 

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Reyntje de vos, Geneverpiete 12, 8460 Oudenburg, via een bericht op de contactpagina van de webshop, of via een mail naar info@reyntjedevos.be. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals hoger vermeld.

 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. 

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de verkoper. Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantenservice, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper.

 

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

 

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van de woonplaats van de verkoper bevoegd.

 

Betalingen

 

Ongeacht welke betaalmethode je kiest, kunnen we jouw pakket pas leveren zodra we de betaling ontvangen hebben.

 

  • Betaling met debetkaart: Bancontact of Maestro

Je kan kiezen om je betaling uit te voeren met je Bancontactkaart (kaartlezer nodig) of via de Bancontact-app.

  • Betaling met kredietkaart: Visa of MasterCard

Bij deze betaalmethode wordt ook de verificatiecode van de kaart gevraagd. Deze controle gaat na of je kaart niet gebruikt wordt door een ongeautoriseerd persoon. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

  • Betaling via Paypal of Ideal

 

Je zal na je bestelling een e-mail ontvangen met een orderbevestiging en alle betaalinstructies.

 

 

Verzendbeleid

 

De leveringstermijn is afhankelijk van verschillende factoren, zoals onze beschikbare voorraad, de gekozen leverings- en betaalmethode.

 

Voor nationale en internationale zendingen werken wij samen met Bpost als verzendpartner.

 

Voor een levering in België wordt €6,99 verzendkosten aangerekend voor pakjes 0-2kg. Voor een levering in anderen landen worden de verzendkosten aangerekend van B-Post voor het verzenden van een pakje naar het buitenland: https://www.bpost.be/nl/pakje-verzenden/buitenland

 

De koper neemt de verzendingskosten op zich indien de bestelling minder bedraagt dan €75 in België en Nederland. Voor een verzending naar andere landen worden altijd verzendingskosten aangerekend.

 

Contactgegevens

 

Reyntje de Vos

Adres: Geneverpiete 12, B-8460 Oudenburg

E-mail: info@reyntjedevos.be

Ondernemingsnummer: 0790.957.497

Bankrekeningnummer: BE27 3632 2593 5773

  

Wettelijke kennisgeving

 

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.